Disclaimer


De medewerkers van Filmpeople v.o.f. werken dagelijks met veel inzet aan deze website, en de aangeboden producten en diensten. Desondanks accepteren Filmpeople v.o.f. en haar medewerkers geen aansprakelijkheid o.a. betrekking hebbende op, maar niet beperkt tot, juistheid en volledigheid van de op deze website en in de producten en diensten van Filmpeople v.o.f. verstrekte informatie.

Alle informatie op deze website en in de door Filmpeople v.o.f. geleverde producten en diensten dienen slechts als gids en/of achtergrondinformatie, en kunnen niet gebruikt worden als enig referentiemiddel. U dient altijd ook andere informatiebronnen te raadplegen.

Filmpeople v.o.f. wijst er verder op dat de aard van de informatie (informatie over films, filmmaken, filmmakers en de filmwereld) met zich meebrengt dat deze informatie sterk aan wijzigingen en veroudering onderhevig is. Hoewel Filmpeople v.o.f. zich inspant om de informatie actueel en up-to-date te houden, kan zij hier geen garantie toe verstrekken of enige aansprakelijkheid. Dit mede omdat Filmpeople v.o.f. mede afhankelijk is van het tijdig door derden aanleveren van genoemde informatie.

Filmpeople v.o.f. is niet aansprakelijk voor indirecte schade, zoals schade verband houdende met het verloren gaan van gegevens, winstderving of enigerlei andere gevolgschade. Filmpeople v.o.f. is voorts in geen geval aansprakelijk voor vertragingsschade of schade die het gevolg is van onjuistheid en/of onvolledigheid en / of onrechtmatigheid en/of achterstand in actualiteit van de door Filmpeople v.o.f. aangeleverde of uitgegeven informatie.

Het (al dan niet tijdelijk) niet leverbaar of in bewerking zijn van een bepaald product of een bepaalde dienst van Filmpeople v.o.f. kan nimmer gelden als een toerekenbare tekortkoming van Filmpeople v.o.f.. Het is Filmpeople v.o.f. in zulk een geval toegestaan het product en/of diensten later dan gepland te leveren.

De wederpartij vrijwaart Filmpeople v.o.f. voor alle aanspraken van derden wegens productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een systeem of product dat door de wederpartij aan een derde is geleverd en dat mede bestond uit door Filmpeople v.o.f. geleverde programmatuur of -andere materialen, behoudens indien en voor zover de wederpartij bewijst dat de schade is veroorzaakt door die programmatuur of andere materialen.


__________________________

fotocredits (cc): "Trapped" by Aditya Doshi (the image was resized and cropped)